Hoppa till huvudinnehåll

Den här sidan har översatts automatiskt.

Innehåll

Uppdrag
Artiklar
Ekonomi
Donatorer
Styrelsen
Om webbplatsen


Uppdrag

Stiftelsens uppdrag är att

a) visualisera
Frank N.D. Buchmans andliga och moraliska arv.

b) dokumentera
de källor som han sökte vägledning och inspiration från

c) belysa
hur Buchmans vänner, kollegor och den dåvarande världen såg på honom och hans arbete.

d) presentera
konstnärer, musiker, författare, hantverkare och andra som har inspirerats och motiverats av detta arv, inklusive de val de har gjort i livet.

e) göra det tillgängligt
musik, bilder, filmer, texter etc. för att förtydliga, förklara och fördjupa ovanstående.

f) ta emot och föra vidare gåvor.
för ovanstående.


Stiftelsens stadgar

Av det kapital (3 148 000 kr) som erhållits från föreningen Kultur för Livet (organisationsnummer 802411-6926) 2013 ska 750 000 kr investeras så att de administrativa kostnader som faller på stiftelsen i framtiden säkerställs. Kapitalet ska placeras så att det inte motverkar andan i stiftelsens uppdrag.

Utöver detta ska alla andra resurser användas för ändamålet och inte placeras långsiktigt.

Styrelsen

Styrelsen ska bestå av tre till elva ledamöter som väljs av styrelsen. Deras mandatperiod är tio år. En person kan väljas om efter tio år.

Styrelsen väljer en ordförande. Styrelsen kan också kalla in andra personer för att utföra särskilda uppgifter.

Styrelsen ska fatta beslut i samförstånd, med hela styrelsen närvarande i fysisk eller elektronisk form. Alternativt kan en styrelseledamot skriftligen meddela ordföranden sitt beslut i den fråga som tagits upp.

En ny styrelseledamot ska

- ha läst böckerna Remaking the world (R1), Streams (R2) och Frank Buchman - a life (R3) samt ha tagit del av (R4). Om mer referensmaterial har lagts till bör detta också ingå i dessa obligatoriska kriterier.

- i minst 250 ord uttrycka sin personliga relation till detta material, som kommer att ingå i protokollet (som inte är offentligt).

- Ange en personlig tro på Gud - Skaparen, utan krav på formell tillhörighet till någon särskild kyrka.

Lundby Gård, Odensala, Stockholms län 7 september 2013
Ann-Kristin Särnbrink, Nils-Erik Särnbrink,Eva Måsén Duckert, Sylvie Söderlund, Gunnar Söderlund, Monica Pettersson

Referensmaterial

R1 Boken Remaking the world - tal av Frank Buchman

R2 Boken Strömmar av Mark O. Guldseth

R3 Boken Frank Buchman - ett liv av Garth Lean

R4 The Oxford Group, Group Revivalism and the churches in Northern Europe 1930-1945 with Special reference to Scandinavia and Germany av Professor Anders Jarlert.

Styrelsen får inte lägga till nytt referensmaterial för att förtydliga punkterna a, b och c utan tillstånd från Länsstyrelsen i Stockholm. (Länsstyrelsen i Stockholms län)

Undertecknare

Två styrelseledamöter kan tillsammans teckna stiftelsens namn. En person utanför styrelsen kan väljas att ha rätt att underteckna. Denna person kan teckna stiftelsens firma tillsammans med en styrelseledamot.

Ersättning

En standardiserad ekonomisk ersättning per timme kommer att användas för personer som i någon form bidrar till stiftelsens arbete.

Om personen är en specialist med fastställda taxor kommer dessa att tillämpas.

Styrelseledamöterna kan ersättas på samma sätt. Ytterligare kostnader, t.ex. för resor, kommer att återbetalas i sin helhet. Ersättningen beräknas på vad personen kommer att få netto efter att ha betalat nödvändiga skatter och moms.

En person som är bosatt utanför Sverige får netto vad han eller hon skulle ha fått om han eller hon bodde i Sverige. Som grund används år 2013 och summan 125 kronor netto eller motsvarande per timme.

Denna summa kommer att följa konsumentprisindexet i Sverige.

Den som vill stödja stiftelsen kan föreslå minskad eller ingen ersättning för sig själv.

Force majeure

Om stiftelsen av någon anledning måste upphöra med sitt arbete och sin existens, ska de materiella och immateriella tillgångarna överföras till en institution eller liknande som ska förvara dem och göra dem tillgängliga för personer som bedriver forskning och för allmänheten. Beslutet om vilken institution som skall inrättas fattas i samråd med Länsstyrelsen i Stockholms län.

Vidare till ledamöterna i styrelsen

En person i styrelsen får inte vara medlem i eller offentligt sympatisera med en organisation eller åsikt som strider mot FN:s stadga om mänskliga rättigheter.

Meningsskiljaktigheter inom styrelsen ska i första hand lösas internt. Om detta inte är möjligt kallas tre personer som har alla berörda personers förtroende. Frågor som inte kan lösas på detta sätt hänvisas till

Länsstyrelsen i Stockholms län.


Finansiering av resan

I september 2013 beslutade föreningen Kultur för Livet (Renewal Arts Sweden) att lägga sitt kapital på att skapa stiftelsen "För en ny värld".

Pengarna hade varit en gåva till föreningen efter försäljningen 2001 av Alnäs, MRA:s hem i Stockholm. En del av kapitalet användes under de följande åren för Kultur för Livets olika insatser.

Resterande 3 148 000 kronor placerades säkert på ett sätt som inte stred mot ändamålets anda, men till låg ränta.

Sedan 2013 har en del av detta kapital använts för att lansera projektet med internetplattformen "För en ny värld". Merparten av arbetet har utförts av volontärer. Vi har noterat och beräknar att i början av den fullständiga versionen har minst 20 000 volontärtimmar getts.

Kapitalet är relativt litet i förhållande till uppgiftens storlek och kommer därför att minskas årligen, om inte människor som tror på projektet vill hjälpa till med ekonomiska gåvor.

Förenklad redovisning i svenska kronor (SEK)

(100 000 SEK ≈ 9 000 EUR. Klicka här för aktuell växelkurs).

Vårt syfte är inte att tjäna pengar, så om saldot är negativt betyder det helt enkelt att vi har använt den summan från vårt kapital, utöver inkomsten för det året.

 

 

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Inkomster, gåvor

 

589 721

561 301

555 091

21 065

0

Inkomster, övriga: ränta

 

52 282

49 840

49 840

57 400

57 400

Kostnader, plattformsprojekt

 

- 380 616

- 665 380

- 312 374

- 154 825

0

Kostnader, andra externa kostnader

 

- 174 602

- 141 333

- 147 142

- 158 386

- 139 333

       

Saldo för året

 

85 785

- 195 572

145 415

- 234 746

- 81 933

       

Kapital, per 31 december

 

2 859 056

2 746 821

2 989 621

2 881 355

3 028 653

Detta kapital placeras i Ekobanken, som är 100 % transparent och alla projekt som får lån är offentligt noterade. Ett potentiellt projekt måste uppfylla stränga krav när det gäller ekologiska, samhälleliga och kulturella aspekter. Även om det knappt finns någon ränta på de pengar vi har där vet vi att varje krona används med människors behov i fokus, snarare än vinst.

Detaljerad redovisning

Klicka på länkarna för varje år för att ladda ner de detaljerade och reviderade räkenskaperna i PDF-format.

 

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Detaljerade räkenskaper

 

2021

2020

2019

2018

2017


Förteckning över givare

Donatorns namn

Kommentar(er) till donatorn

Donatorns land

Anonymt

  

Rosmarie Lilliehöök

 

Sverige

Gunnar Söderlund

Till minne av Sigrid Hallén

Sverige

Oliver Williams

Till minne av Dell och Hugh Williams

STORBRITANNIEN

Gunnar Söderlund

Till minne av John och Rut Söderlund

Sverige

Peter Vickers

 

STORBRITANNIEN

Ellie Vickers

 

STORBRITANNIEN

Oxford-gruppen (IofC UK)

 

STORBRITANNIEN

Jean och Peter Everington

 

STORBRITANNIEN

Frieda Thaler

Till minne av Helga Landmark

Italien

Frieda Thaler

Till minne av Rita Karrer

Italien

Folker och Monica Mittag

 

Tyskland

IofC - Sverige

 

Sverige

Rob och Betsy Lancaster

 

USA

Leif Söderlund

 

Sverige

Vreni Gautschi

 

Schweiz

Stiftelsen för moralisk och andlig förnyelse

 

Sverige

John Ruffin

 

USA


Stiftelsens styrelse

För att se vilka som för närvarande sitter i styrelsen, besök den här sidan.


Om webbplatsen

Klicka här för att läsa mer om Webbplats-projektet